Assemblée Générale 3.2.2019

déi jonk gréng invitéieren dech häerzlechst op hier Assemblée Générale den 3. Februar 2019 um 15h am Fraktiounslokal (déi gréng) an der rue du St Esprit.
No engem immens erfollegräiche Joer an dem mir vill Aktiounen & Diskussiounen haten, wëlle mer zesummen an d’Zukunft blécken, a si politesch so wei gesellschaftlech mat gestalten andeems mir eis Prioritéite fir 2019 festleeën.
Natierlech wiele mir och onsen neie Comité!
Bass du interesséiert a wëlls net einfach nokucke wat an der Welt ronderëm dech geschitt? Wëlls du net méi roueg sinn, wann iwwert däi Kapp ewech diskutéiert an decidéiert gëtt?

Dann engagéier dech mat ons fir eng besser a méi nohalteg Zukunft. Mir zielen op dech an deng Präsenz a freeën ons op animéiert Gespréicher!

Fell dëse Form aus:
  • wannste gäre mat an den Escape Room goe wëlls. (18h-19h)
    an/oder
  • Iesse goen 19h30
    an/oder
  • vir den déi jonk gréng Comité kandidéiere wëlls.

Hei nach a puer nëtzlech Links:

Facebook Event

Eis Statuten & Réglement d‘ Ordre Intérieur

 

Bis geschwënn,

déi jonk gréng

 

<iframe width=“640px“ height= „480px“ src= „https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAd5wR7FUMDBXNFJZNUU1STdKM0RHSlBaV0FUTVlIQS4u&embed=true“ frameborder= „0“ marginwidth= „0“ marginheight= „0“ style= „border: none; max-width:100%; max-height:100vh“ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe>

 

Veröffentlicht: 11:56 11/01/2019