Pressekommuniqué: Déi jonk um Wee eraus aus der Pandemie net vergiessen

Version française en bas

Als jonk gréng begréissen mir déi nei Lackerungen déi d’Regierung um Wee eraus aus der Pandemie decidéiert huet. Mir si frou, dass villes erëm opgeet, de couvre-feu opgehuewen gëtt an d’Aschränkunge vun eise Grondfräiheeten lues a lues op en Enn ginn. Mir fuerderen awer, dass déi Jonk, déi nach net d’Chance haten, sech impfen ze loossen, am selwechte Mooss vun dëse Fräiheete profitéiere kënnen wéi all déi aner. Obwuel d’Annonce positiv ass, dass all Jonken 1 gratis PCR Test zur Verfügung gestallt kritt, esou geet dat eiser Meenung no bei Wäitem net duer. Déi Jonk mussen op d’mannst eemol de Mount d’Méiglechkeet kréien, sech engem gratis PCR-Test ze ënnerzéien. Hei ass et wichteg fir eng gewëssen zäitlech Previsibilitéit a Flexibilitéit ze suergen, soudass een sech de jeeweilege Zäitpunkt vum Test a Funktioun vu sengem Privatliewen eraussiche kann, z. B. kuerz virun enger Vakanz. Zousätzlech fuerdere mir Bongen fir zertifiéiert Schnelltester an den Apdikten, fir dass Jonker wéinstenseemol an der Woch ouni Zousazkäschten um soziale Liewen, op dat si esou laang verzicht hunn, kënnen deelhuelen – sief dat fir an e Café oder Restaurant ze goen oder u gréissere Kultur- a Sportveranstaltungen kënnen Deel ze huelen.

Déi Jonk hu wärend der Pandemie op vill wäertvoll Experienze verzicht fir hir méi vulnerabel Matmënschen ze schützen. Elo sinn et si déi am längste mussen waarden fir voll geschützt ze sinn. Dofir ass et un der Zäit fir hinnen eppes zréckzeginn, als Merci fir hir grouss Solidaritéit wärend der Kris. Mir proposéieren e Fräizäit-Bong am Wäert vun 300€ fir all Jonken tëschent 16 a 24 Joer. Dëse soll 3 Joer laang gülteg sinn, fir dass déi Jonk genuch Zäit hunn dat wat se verpasst hunn nozehuelen an hir Jugend voll ze genéissen. Well och déi Jonk ënner 16 wärend der Pandemie vill gelidden hunn, soll dës Offer e puer Joer laang bestoen bleiwen fir dass all Jugendlechen an de Genoss vun deenen Aktivitéite komme kann.

De Bong soll fir folgend Aktivitéiten ageléist kënne ginn:

  • Nohalteg reese mat Iwwernuechtungsméiglechkeeten an Zuchtickete an der Groussregioun fir déi divers Attraktiounen aus eiser interkultureller Regioun kennenzeléieren
  • Kultur erliewe mat Kino, Theater, Concerten vu Klassik bis Rock, Festivals, …
  • Sportsaktivitéiten ewéi Kloteren, Kayak fueren, Seegelen, …
  • Sonsteg Fräizäitaktivitéiten, ewéi z.B. de Besuch an engem Fräizäitpark


Communiqué de Presse: N’oubliez pas les jeunes en sortant de la pandémie

déi jonk gréng saluent les nouveaux assouplissements que le gouvernement a décidé dans le cadre du déconfinement. Nous sommes heureux qu’avec ces ouvertures et la fin du couvre-feu les restrictions à nos libertés fondamentales seront progressivement levées. Nous exigeons cependant que les jeunes qui n’ont pas encore eu la chance de se faire vacciner puissent jouir de ces libertés à même titre que tout le monde. Bien que l’annonce que chaque jeune recevra 1 test PCR gratuit est très positive, ceci est loin d’être suffisant. A notre avis, les jeunes devraient avoir la possibilité de faire un test PCR gratuit au moins une fois par mois. De plus, il est important d’assurer une certaine prévisibilité et flexibilité, afin que l’on puisse choisir le moment respectif du test en fonction de sa vie privée, par ex. avant de partir en vacances. De plus, nous exigeons des bons pour des tests rapides certifiés dans des pharmacies afin que les jeunes puissent participer au moins une fois par semaine sans frais supplémentaires à la vie sociale à laquelle ils ont renoncé depuis si longtemps – que ce soit pour aller dans un café ou un restaurant, ou bien pour assister à des événements culturels et sportifs.

Pendant la pandémie, les jeunes ont renoncé à nombreuses expériences précieuses pour protéger leurs co-citoyens les plus vulnérables. Désormais, ce sont eux qui doivent attendre le plus longtemps pour être totalement protégés. Par conséquent, il est temps de leur rendre quelque chose pour les remercier de leur grande solidarité pendant la crise. Nous proposons un bon loisir d’une valeur de 300 € pour tous les jeunes entre 16 et 24 ans. Celui-ci doit rester valable pendant 3 ans afin que les jeunes aient suffisamment de temps pour rattraper ce qu’ils ont manqué et de profiter pleinement de leur jeunesse. Vu que les jeunes de moins de 16 ans ont également beaucoup souffert pendant la pandémie, cette offre devrait durer plusieurs années afin que tous les adolescents puissent profiter de ces activités.

Le bon devra être échangeable pour les activités suivantes :

  • Voyager durablement avec hébergement et billets de train dans la Grande Région pour découvrir les différents attraits de notre région interculturelle
  • Vivre la culture avec le cinéma, le théâtre, les concerts de musique du classique au rock, les festivals, …
  • Activités sportives comme l’escalade, le kayak, la voile, …
  • D’autres activités de loisirs, comme par ex. la visite d’un parc de loisirs

Veröffentlicht: 15:39 07/06/2021