DU kanns Premier!

Gëff Member vun déi jonk gréng.

Politik brauch Éierlechkeet, Transparenz a Verantwortung. Och DU kanns Verantwortung iwwerhuelen! Gëff Member bei déi jonk gréng an hëllef mat, d’Zukunft ze gestalten!

[ccf_form id=“1188″]* Des Felder mussen ausgefëllt gin.
Wanns du Member bei déi jonk gréng gëss, engageiers du dech ons Statuten an ons Positiounen ze akzepteieren.

Veröffentlicht: 15:01 16/07/2013