Ennerstëtzt d’Europäesch Biergerinitiativ LET ME VOTE

LET ME VOTE ass eng Initiativ zur Reduzéierung vum Demokratiedefizit op europäeschem Plang. Gefuerdert gëtt d’Recht vun all Uniounsbierger, den an engem aaneren EU-Land wunnt, sech net nëmmen un den kommunalen an europäeschen, mä och un regionalen an nationalen Wahlen an sengem Wunnsetzland ze bedeelegen.

Fir den Erfollëg vun LET ME VOTE ginn eng Millioun Ënnerschreften an ganz Europa gebraucht.

LET ME VOTE est une initiative qui a pour objet de réduire le déficit démocratique en donnant à tout Européen résidant dans un autre pays européen le droit de voter non seulement aux élections municipales et européennes mais aussi aux élections régionales et nationales de son pays de résidence.

Pour que LET ME VOTE aboutisse, il nous faut un million de signatures dans toute l’Europe.

LET ME VOTE ist eine Initiative zur Reduzierung des Demokratiedefizits. Wir fordern für jeden in einem anderen Mitgliedstaat wohnenden Unionsbürger das Recht, sich nicht nur an kommunalen und europäischen Wahlen, sondern auch an regionalen und nationalen Abstimmungen in seinem Wohnsitzstaat zu beteiligen.

Für den Erfolg von LET ME VOTE werden eine Million Unterschriften in ganz Europa gebraucht.

LET ME VOTE é uma iniciativa que tem como objetivo reduzir o défice democrático dando a cada Europeu residente noutro país da Europa o direito de votar não só nas eleições municipais e europeias mas também nas eleições regionais e nacionais do seu país de residência.

Para que LET ME VOTE se concretize, Necessitamos de um milhão de assinaturas em toda a Europa.

 

Klick hei fir ze ënnerschreiwen! Cliquez pour signer ! Klicken Sie hier um zu unterzeichnen!  Clique para assinar!