EU-Walen – Jonk.gerecht.europa

Eis Visioun fir e jonk gerecht Europa

De ganzen Programm fir EU-Walen fannt dir hei als PDF.

Als déi jonk gréng setze mir eis fir e jonkt a fairt Europa an. Hei sinn eis 6 Prioritéiten:

 1. Gerecht a konsequent Klima – an Naturschutzpolitik. Gemeinsam d’Äerderwiermung andämmen an d’Biodiversitéit stäerken.
 2. Gerecht Mobilitéit fir jiddereen*t. Emissiounsaarm, bequeem a gënschteg duerch Europa.
 3. Gerecht a progressiv Logements- a Steierpolitik. Wunnraumspekulatioun verhënneren an neoliberale Steiersystem reforméieren.
 4. Intersektionelle Queerfeminismus fir e gerechte System. En inklusiivt a fairt Europa ouni Diskriminatioun.
 5. Gerecht Gesondheetspolitik fir jiddereen*t. Mental Gesondheet eescht huelen a schützen an op eng progressiv Drogepolitik setzen.
 6. Gerecht Visioune fir Europa. Demokratie stäerken, Rietsextremismus bekämpfen a Migratioun mënschlech entgéint kommen.

YOUNG. FAIR. EUROPE.

As Young Greens, we work towards for a young and fair Europe. Our 6 priorities for 2024:

 1. Fair and consistent climate and nature policies. Reduce climate change together and strengthen biodiversity.
 2. Fair mobility for everyone. Low emissions, comfortable and affordable through Europe.
 3. Fair and progressive housing and tax policies. Prevent housing speculation and reform the neoliberal tax system.
 4. Intersectional queerfeminism for an equal system. An inclusive and fair Europe without discrimination.
 5. Fair health policies for everyone. Take mental health serious and opt for progressive drug policies.
 6. A fair vision for Europe. Strengthen democracy, fight right-wing extremism and remedy past mistakes in migration.

Pressecommuniqué

Veröffentlicht: 12:57 05/05/2024