DJG Comitésversammlung / Réunion du Comité exécutif

Fraktioun déi gréng 4, rue du St. Esprit, Luxembourg, Luxembourg

Comitésversammlungen vun déi jonk gréng sinn ëffentlech an jiddereen, op Member oder Net-Member, duerf drun deelhuelen, wann e Loscht an Interessi huet. Soubal den Ordre du jour feststeet, fügen mir en hei bäi. Les réunions du comité exécutif de déi jonk gréng sont publiques, c'est à dire que chacun peut y participer, qu'il soit membre […]

DJG Comitésversammlung / Réunion du Comité exécutif

Fraktioun déi gréng 4, rue du St. Esprit, Luxembourg, Luxembourg

Comitésversammlungen vun déi jonk gréng sinn ëffentlech an jiddereen, op Member oder Net-Member, duerf drun deelhuelen, wann e Loscht an Interessi huet. Soubal den Ordre du jour feststeet, fügen mir en hei bäi. Les réunions du comité exécutif de déi jonk gréng sont publiques, c'est à dire que chacun peut y participer, qu'il soit membre […]