Contact

Wann’s de weider Informatiounen iwwer déi jonk gréng wëlls, dann zéck net, dech bei eis ze mellen: Per Email, Telefon, Fax oder Bréif.

déi jonk gréng
3, rue du Fossé
L-1536 Luxembourg
Tel: 27 48 27 – 1
Fax: 27 48 27 – 22
Op dëser Adress ass eise Büro am Sekretariat vun déi gréng.
jonk@greng.lu

Contact us if you require more information. You can reach us by Email, Phone, Fax or Letter on the adresse above.

Pour plus d‘ informations, veuillez-nous contacter  par téléphone, courriel, faxe ou par voie postale sur les coordonnés mentionées ci-desssus.