Kontakt

Fir méi Informatiounen iwwer déi jonk gréng ze kréien, zéck net dech bei eis ze mellen: per Email, Telefon, Post oder op Social Media

Adress:
déi jonk gréng
3, rue du Fossé
L-1536 Luxembourg

Tel: +352 27 48 27 1
Op dëser Adress ass eise Büro am Sekretariat vun déi gréng.

Email: jonk@greng.lu
Facebook: déi jonk gréng
Instagram: @jonkgreng

Contact us if you require more information. You can reach us by email, phone, letter on the adresse above or on social media.

Pour plus d‘ informations, veuillez-nous contacter par téléphone, courriel ou par voie postale sur les coordonnés mentionées ci-dessus.